Συγκέντρωση και κατάταξη αποτελεσμάτων εκλογής

34. Με την περάτωση της ψηφοφορίας αρχίζει από τον Έφορο Εκλογής η συγκέντρωση και η κατάταξη, κατά τον καθοριζόμενο τρόπο, των αποτελεσμάτων της εκλογής σε κάθε δήμο.