Εξέταση αίτησης για έκδοση άδειας

45.-(1) Χωρίς επηρεασμό των διατάξεων του εδαφίου (3) του άρθρου 13 του περί της Ελευθερίας Εγκατάστασης Παρόχων Υπηρεσιών και της Ελεύθερης Κυκλοφορίας των Υπηρεσιών Νόμου, οι διατυπώσεις χορήγησης οποιασδήποτε άδειας, με βάση τις διατάξεις του παρόντος Νόμου, εξετάζονται χωρίς καθυστέρηση και, σε κάθε περίπτωση εντός προθεσμίας τεσσάρων (4) μηνών, η οποία αρχίζει από τον χρόνο παραλαβής όλων των απαιτούμενων εγγράφων:

Νοείται ότι, εάν η αίτηση είναι ελλιπής, ο αιτητής ενημερώνεται χωρίς καθυστέρηση σχετικά με την ανάγκη υποβολής συμπληρωματικών εγγράφων, καθώς και σχετικά με τις πιθανές επιπτώσεις όσον αφορά την αναφερόμενη πιο πάνω προθεσμία διεκπεραίωσης.

(2) Σε περίπτωση που δεν υπάρξει απάντηση του δήμου για την έκδοση της αιτούμενης άδειας εντός της προθεσμίας που καθορίζεται στο εδάφιο (1), η άδεια θεωρείται ότι έχει χορηγηθεί.

(3) Για κάθε αίτηση χορήγησης οποιασδήποτε άδειας, με βάση τις διατάξεις του παρόντος Νόμου, αποστέλλεται το συντομότερο δυνατό βεβαίωση παραλαβής της αίτησης, στην οποία καθορίζεται-

(α) η προβλεπόμενη στο εδάφιο (1) προθεσμία απάντησης·

(β) τα μέσα έννομης προστασίας που διαθέτει ο αιτητής σε περίπτωση αρνητικής απάντησης της αρμόδιας αρχής· και

(γ) ότι, σε περίπτωση μη τήρησης της προβλεπόμενης προθεσμίας, η άδεια θεωρείται ότι έχει χορηγηθεί:

Νοείται ότι, σε περίπτωση που οποιαδήποτε αίτηση απορριφθεί, λόγω μη τήρησης των απαιτούμενων διαδικασιών ή διατυπώσεων, ο αιτητής ενημερώνεται το ταχύτερο δυνατό για την απόρριψή της.

(4) Ο δήμος δύναται να απαιτήσει την παρουσίαση οποιωνδήποτε εγγράφων στην πρωτότυπή τους μορφή, στις περιπτώσεις που αυτά εκδίδονται από άλλη αρχή ή οργανισμό, για τη χορήγηση της αιτούμενης άδειας.

(5) Σε περίπτωση που ο καθορισμός των κριτηρίων, των προϋποθέσεων, των όρων ή και των τελών έκδοσης άδειας, καθώς και ο καθορισμός οποιωνδήποτε άλλων επιβαλλόμενων τελών ή δικαιωμάτων, με βάση τις διατάξεις του παρόντος Νόμου, επαφίεται στη διακριτική εξουσία του συμβουλίου, αυτό δημοσιοποιεί την απόφασή του σε σχέση με τα εν λόγω κριτήρια, όρους, προϋποθέσεις και τέλη ή δικαιώματα τουλάχιστον έναν (1) μήνα προηγουμένως, με ανάρτηση στον πίνακα ανακοινώσεων ή/και στην επίσημη ιστοσελίδα του οικείου δήμου.