Εξουσία αδειοδότησης

44.-(1) Στη βάση των αρμοδιοτήτων του δήμου που καθορίζονται στις διατάξεις του άρθρου 43, ο δήμος εκδίδει εντός των δημοτικών ορίων του, τις ακόλουθες άδειες, τηρουμένων των ειδικότερων διατάξεων του παρόντος Νόμου, των εκάστοτε εφαρμοστέων ειδικών νόμων και των εκάστοτε σε ισχύ δημοτικών κανονισμών:

(α) Άδεια λειτουργίας χώρων αναψυχής και ψυχαγωγίας, όπως καθορίζεται στις διατάξεις του άρθρου 55,

(β) άδεια εκπομπής ήχου ή/και χρήσης οργάνων που ενισχύουν τον ήχο δυνάμει των διατάξεων του περί Κέντρων Αναψυχής (Άδειες Εκπομπής Ήχου) Νόμου,

(γ) άδεια πώλησης οινοπνευματωδών ποτών δυνάμει των διατάξεων του περί Φόρων Κατανάλωσης Νόμου,

(δ) άδεια εμπορίας ή πώλησης βιομηχανοποιημένου καπνού δυνάμει των διατάξεων του περί Προστασίας της Υγείας (Έλεγχος του Καπνίσματος) Νόμου,

(ε) άδεια λειτουργίας μηχανών παιγνιδιού, μηχανών επιδεξιότητας και μηχανών ψυχαγωγίας δυνάμει των διατάξεων του περί Μηχανών Παιγνιδιού, Μηχανών Επιδεξιότητας και Μηχανών Ψυχαγωγίας Νόμου και και άδεια παιγνιδιού «καζαντί» δυνάμει των διατάξεων του περί Οίκων Στοιχημάτων, Οίκων Κυβείας και Παρεμπόδισης της Κυβείας Νόμου,

(στ) άδεια λειτουργίας δημόσιας κολυμβητικής δεξαμενής δυνάμει των διατάξεων του περί Δημόσιων Κολυμβητικών Δεξαμενών Νόμου,

(ζ) άδεια λειτουργίας σκοπευτηρίου δυνάμει των διατάξεων του περί Σκοπευτηρίων Νόμου,

(η) άδεια παροχής υπηρεσιών και άδεια παροχής διευκολύνσεων δυνάμει των διατάξεων του περί Προστασίας της Παραλίας Νόμου,

(θ) άδεια λειτουργίας γραφείων κηδειών και κέντρων αποτέφρωσης δυνάμει των διατάξεων του περί Ελέγχου των Γραφείων Κηδειών και Εγγραφής Λειτουργών Κηδειών και Ταριχευτών Νόμου και του περί της Αποτέφρωσης Ανθρώπινης Σορού Νόμου, αντίστοιχα,

(ι) άδεια τοποθέτησης και ανάρτησης διαφημίσεων δυνάμει των διατάξεων του περί Εκθέσεως Διαφημίσεων (Έλεγχος) Νόμου και του περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας Νόμου, καθώς και των εφαρμοστέων δημοτικών κανονισμών,

(ια) άδεια λειτουργίας πρατηρίου πετρελαιοειδών δυνάμει των διατάξεων του περί Ρυθμίσεως Πρατηρίων Πετρελαιοειδών Νόμου,

(ιβ) άδεια εκκίνησης, διέλευσης, στάσης και στάθμευσης σε αδειοδοτημένα από την αρμόδια αρχή για τη μεταφορά επιβατών για τουριστικούς ή ψυχαγωγικούς σκοπούς σκάφη αναψυχής, σε καθορισμένα σημεία επιβίβασης και αποβίβασης, εφόσον πληρούνται όροι αναφορικά με την ασφάλεια, την τήρηση καθορισμένων αποστάσεων πλεύσης από τις ακτές, τη διαχείριση στερεών και υγρών αποβλήτων, τις εκπομπές ήχου, την τήρηση συγκεκριμένου ωραρίου επιβίβασης και αποβίβασης και τον καθορισμό συγκεκριμένων σημείων πώλησης εισιτηρίων ή διαφημίσεων, όπως καθορίζεται προς τούτο σε δημοτικούς κανονισμούς:

Νοείται ότι, η εν λόγω άδεια χορηγείται από τον δήμο εντός των δημοτικών ορίων του οποίου το σκάφος αρχίζει την ακτοπλοϊκή του διαδρομή με την επιβίβαση επιβατών:

Νοείται περαιτέρω ότι, κάθε δήμος εντός των ορίων του οποίου υπάρχουν χώροι επιβίβασης ή αποβίβασης επιβατών των πιο πάνω σκαφών έχει την αρμοδιότητα του ελέγχου της καταλληλότητας των εν λόγω χώρων, περιλαμβανομένου του ελέγχου των χώρων υγιεινής και των χώρων αποβλήτων,

(ιγ) άδεια εκσκαφής οδών δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 51,

(ιδ) άδεια χρήσης ή υποάδεια χρήσης σε οποιονδήποτε τρίτο, ανάλογα με την περίπτωση, πεζοδρόμου ή μέρους αυτού που ευρίσκεται εντός των δημοτικών ορίων και κατέχεται από τον δήμο ή ανήκει στον δήμο ή σε σχέση με τα οποία έχει παραχωρηθεί στον δήμο άδεια χρήσης, τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 9Α του περί Δημοσίων Οδών Νόμου και ανεξάρτητα από τις διατάξεις του παρόντος Νόμου ή από τα προβλεπόμενα σε οποιοδήποτε δημόσιο έγγραφο έχει εκδοθεί, με την προηγούμενη γραπτή έγκριση του συμβουλίου και τηρουμένων τέτοιων όρων ή περιορισμών που το συμβούλιο ήθελε θεωρήσει αναγκαίο ή σκόπιμο να επιβάλει:

Νοείται ότι, άδεια χρήσης ή υποάδεια χρήσης, ανάλογα με την περίπτωση, δύναται να παραχωρηθεί από τον δήμο και για σκοπούς υπαίθριας εστίασης, και

(ιε) οποιαδήποτε άλλη άδεια έχει ο δήμος την εξουσία να εκδώσει δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου ή οποιουδήποτε άλλου Νόμου ή/και Κανονισμών εκδιδόμενων κατ’ εξουσιοδότηση νόμου.

(2) Το συμβούλιο, κατά την έκδοση των αδειών που καθορίζονται στον παρόντα Νόμο, επιβάλλει τέτοιους όρους ή περιορισμούς, όπως κρίνει αναγκαίο ή σκόπιμo, και έχει την εξουσία να αναστέλλει ή να ακυρώνει τις άδειες αυτές, όταν οι όροι των αδειών αυτών δεν πληρούνται ή ο αδειούχος δεν συμμορφώνεται με τις εφαρμοστέες νομοθετικές διατάξεις που διέπουν τη συγκεκριμένη δραστηριότητα.