Διάθεση υπηρεσιών ή μέρους υπηρεσιών υπαλλήλου

89. Κάθε δήμος δύναται να συνάπτει σύμβαση με άλλον ή άλλους δήμους ή με την Ένωση Δήμων Κύπρου ή με όμορες κοινότητες και συμπλεγμάτα κοινοτήτων για τη διάθεση των υπηρεσιών ή μέρους των υπηρεσιών υπάλληλου του σε αυτούς, ανάλογα με την περίπτωση, υπό τέτοιους όρους οι oπoίoι δύναται να πρovooύvται στη σύμβαση αυτή:

Νοείται ότι, τυχόν τέτοια διευθέτηση δεν επηρεάζει αρνητικά την υπηρεσιακή κατάσταση ή/και ανέλιξη του επηρεαζόμενου υπαλλήλου, τουναντίον είναι δυνατή η παροχή κινήτρων με μοριοδότηση, όπως εκάστοτε καθορίζεται από το συμβούλιο σε προς τούτο εκδοθέντες δημοτικούς κανονισμούς.