Εκπαίδευση και κατάρτιση αιρετών μελών και δημοτικών υπαλλήλων

90.-(1) Κάθε δήμος υποχρεούται να προνοεί για τη συνεχή κατάρτιση και ενδυνάμωση των δεξιοτήτων τόσο του προσωπικού όσο και των αιρετών μελών του συμβουλίου, με σκοπό την απόκτηση των προσόντων και ικανοτήτων που απαιτούνται, ώστε να διασφαλίζεται ότι οι παρεχόμενες από τον δήμο υπηρεσίες εκτελούνται κατά τον βέλτιστο δυνατό τρόπο και, προς επίτευξη του σκοπού αυτού, κάθε δήμος υποχρεούται να προνοεί όπως ένα ελάχιστο ποσοστό επί του συνόλου του ετήσιου προϋπολογισμού διατίθεται για προγράμματα κατάρτισης και επιμόρφωσης.

(2) Το υπαλληλικό προσωπικό και τα αιρετά μέλη του συμβουλίου υποχρεούνται να παρακολουθούν σεμινάρια κατάρτισης και να συμμετέχουν σε εκπαιδευτικές δραστηριότητες, που διαμορφώνονται βάσει της Εθνικής Στρατηγικής Κατάρτισης και Ανάπτυξης Ικανοτήτων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης της Κύπρου.

(3) Το σύστημα παροχής κατάρτισης βάσει του παρόντος άρθρου, οι υποχρεώσεις και τα καθήκοντα του υπαλληλικού προσωπικού και των αιρετών μελών του συμβουλίου στο πλαίσιο του συστήματος παροχής κατάρτισης και οι επιμέρους δεσμεύσεις καθορίζονται από την Ένωση Δήμων Κύπρου, ύστερα από τη διαπίστωση συγκεκριμένων αναγκών.