Περιεχόμενο προϋπολογισμού

91.-(1) Στον προϋπολογισμό κάθε δήμου καταγράφονται, σε τέτοιο επίπεδο ανάλυσης όπως καθορίζεται σε εγκύκλιο του Υπουργείου Οικονομικών για την ετοιμασία των προϋπολογισμών των δήμων, τα ακόλουθα:

(α) Tα έσοδα και οι δαπάνες του για τα δύο (2) τουλάχιστον προηγούμενα οικονομικά έτη,

(β) αναθεωρημένη εκτίμηση των εσόδων και δαπανών του για το τρέχον έτος,

(γ)πρόβλεψη εσόδων και δαπανών του για τα επόμενα τουλάχιστον τρία (3) οικονομικά έτη.

(2) Το οικονομικό έτος αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου του ίδιου έτους.

(3) Τα έσοδα κάθε δήμου προέρχονται από-

(α) τα εισοδήματα από την κινητή και ακίνητη περιουσία του,

(β) ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα,

(γ) φόρους, τέλη, δικαιώματα και εισφορές,

(δ) τέλη, δικαιώματα και εισφορές τοπικού χαρακτήρα,

(ε) θεσμοθετημένους υπέρ των δήμων πόρους, όπως οι κρατικές χορηγίες,

(στ) δωρεές, κληροδοτήματα και κληρονομιές,

(ζ) διάθεση, εκποίηση και εν γένει εκμετάλλευση περιουσιακών στοιχείων,

(η) συμμετοχή σε επιχειρηματική δραστηριότητα κατά τις ειδικότερες διατάξεις του παρόντος Νόμου, και

(θ) κάθε είδους πρόστιμα ή άλλες διοικητικές κυρώσεις, καθώς και από κάθε άλλη πηγή.

(4) Οι δαπάνες αφορούν-

(α) την ετήσια αντιμισθία και τα έξοδα παραστάσεως του δημάρχου και των αντιδημάρχων, τα έξοδα παραστάσεως και τις αποζημιώσεις των συμβούλων για τη συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις του συμβουλίου και των δημοτικών επιτροπών, καθώς και τα έξοδα διακίνησής τους, όπως αυτά καθορίζονται δυνάμει του παρόντος Νόμου,

(β) τις κάθε είδους αποδοχές του προσωπικού, περιλαμβανομένων των κατ’ αποκοπή εξόδων διακίνησης, καθώς και τον απαραίτητο εξοπλισμό που παρέχεται στους εργαζομένους για την προστασία και την εκτέλεση των καθηκόντων τους,

(γ) τη γραφική ύλη, τα έντυπα και τα βιβλία των υπηρεσιών, την κατανάλωση ενέργειας και ύδατος, τα τέλη ταχυδρομικών και τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών και κάθε είδους καύσιμα και αναλώσιμα για σκοπούς λειτουργίας του δήμου,

(δ) τα μισθώματα των ακινήτων που χρησιμοποιούνται για δημοτικές υπηρεσίες,

(ε) τα έξοδα βεβαίωσης και είσπραξης,

(στ) τους τόκους των δανείων,

(ζ) τα έξοδα υποχρεωτικής από τον νόμο ασφάλισης οχημάτων,

(η) την ετήσια εισφορά υπέρ της Ένωσης Δήμων Κύπρου,

(θ) την υλοποίηση των συμβάσεων διαδημοτικής συνεργασίας και των προγραμματικών συμβάσεων,

(ι) τις επιχορηγήσεις των ιδρυμάτων και νομικών προσώπων που ιδρύει κάθε δήμος, ως προς το ποσό που αναγράφεται στην οικεία συστατική πράξη,

(ια) τις δαπάνες που αφορούν δικαστικά έξοδα ή/και έξοδα για την εκτέλεση των τελεσίδικων δικαστικών αποφάσεων και για την εξόφληση των εκκαθαρισμένων σύμφωνα με το διατακτικό τους οφειλών, και

(ιβ) τις εισφορές που επιβάλλονται με ειδικούς νόμους.