Δημοτική υπηρεσία

80.-(1) Οι δήμοι στελεχώνονται, σύμφωνα με τις υπηρεσιακές τους ανάγκες, με καταρτισμένο και προσοντούχο προσωπικό, το οποίο απαρτίζει τη δημοτική υπηρεσία και τις ειδικές υπηρεσίες του δήμου και κάθε προϋπολογισμός δήμου, μεταξύ άλλων, προβλέπει απαραίτητα τη δημιουργία των πιο κάτω θέσεων:

(α) Διευθυντή,

(β) προϊσταμένου Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών,

(γ) προϊσταμένου Οικονομικού Τμήματος,

(δ) προϊσταμένου Υγειονομικού Τμήματος.

(2) Το συμβούλιο έχει εξουσία όπως καταρτίζει, εφαρμόζει και δημοσιεύει στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας σχέδια υπηρεσίας για τις θέσεις της δημοτικής υπηρεσίας, των oπoίωv o συγκεκριμέvoς αριθμός και τίτλος παρουσιάζεται στον τακτικό προϋπολογισμό τoυ δήμου με την αντίστοιχη για κάθε θέση μισθολογική κλίμακα:

Νοείται ότι, το δικαίωμα καταρτισμού σχεδίων υπηρεσίας ασκείται, λαμβανομένων υπόψη των καθηκόντων και των ευθυνών, καθώς και των προσόντων που απαιτούνται στα σχέδια υπηρεσίας για παρόμοιες θέσεις στον δημόσιο τομέα, με αντίστοιχες μισθολογικές κλίμακες, χωρίς αυτό να σημαίνει κατ’ ανάγκη απόλυτη ταύτιση με αυτές.

(3) Το συμβούλιο έχει περαιτέρω εξουσία όπως, με την έγκριση του Υπουργικού Συμβουλίου, εκδίδει δημοτικούς καvovισμoύς που δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, καθoρίζovτας την ακολουθητέα διαδικασία κατά την πλήρωση των κενών θέσεων, τους γενικούς όρους υπηρεσίας των δημοτικών υπαλλήλων, περιλαμβανομένων των απολαβών, των επιδομάτων, της αναπροσαρμογής μισθών και άλλων ωφελημάτων των δημοτικών υπαλλήλων, τα καθήκοντα και τις υποχρεώσεις τους, την άσκηση πειθαρχικής εξουσίας, όπως και κάθε παρεμπίπτον και συναφές πρoς τα πιο πάνω θέμα.