Πειθαρχική εξουσία συμβουλίου

86.-(1) Τηρουμένων των διατάξεων των εδαφίων (2) και (3), το συμβούλιο ασκεί στους δημοτικούς υπαλλήλους πειθαρχική εξουσία για παραβάσεις των υπαλληλικών τους καθηκόντων, όπως καθορίζεται στον Κώδικα Δημοτικής Υπηρεσίας, που παρατίθεται στο Παράρτημα ΙΙΙ, και επιβάλλει τις ακόλουθες πειθαρχικές ποινές:

(α) Επίπληξη,

(β) αυστηρή επίπληξη,

(γ) πειθαρχική μετακίνηση,

(δ) διακοπή ετήσιας προσαύξησης,

(ε) αναβολή ετήσιας προσαύξησης, ήτοι αvαβoλή της ημερoμηvίας κατά τηv oπoία η επόμεvη πρoσαύξηση είvαι πληρωτέα, με αvτίστoιχες αvαβoλές σε επόμεvα έτη,

(στ) χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις απολαβές τριών (3) μηνών,

(ζ) υποβιβασμό στη μισθολογική κλίμακα,

(η) υποβιβασμό στην κατώτερη θέση,

(θ) αναγκαστική αφυπηρέτηση, και

(ι) απόλυση.

(2) Τηρουμένων των διατάξεων του εδαφίου (1), το συμβούλιο δύναται, με απόφασή του, να εκχωρήσει με όρους ή χωρίς όρους σε πειθαρχική επιτροπή, αποτελούμενη από μέλη του, την εξουσία να εκδικάζει τα πειθαρχικά παραπτώματα των δημοτικών υπαλλήλων και την εξουσία να επιβάλλει τις ποινές που προβλέπονται στον παρόντα Νόμο:

Νοείται ότι, οι πειθαρχικές επιτροπές λειτουργούν, τηρουμένων των αναλογιών, με τους ίδιους κανόνες που λειτουργούν οι λοιπές δημοτικές επιτροπές του δήμου.

(3) Σε οποιονδήποτε υπάλληλο διώκεται πειθαρχικά παρέχεται το δικαίωμα προηγούμενης ακρόασης.

(4) Για την επιβολή της ποινής της αναγκαστικής αφυπηρέτησης και της απόλυσης απαιτείται απόφαση τoυ συμβουλίου, που λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων τoυ συvoλικoύ αριθμού των μελών τoυ συμβουλίου σε συνεδρία που συγκλήθηκε ειδικά για τον σκοπό αυτόν, μετά από ειδοποίηση όχι μικρότερη των επτά (7) ημερών και όχι μεγαλύτερη των δεκατεσσάρων (14) ημερών πριν από τη συνεδρίαση αυτή.

(5) Σε περίπτωση αναγκαστικής αφυπηρέτησης από συντάξιμη θέση, το θέμα των συνταξιοδοτικών ωφελημάτων υποβάλλεται από τον δήμαρχο στο συμβούλιο, το οποίο και αποφασίζει για τα συνταξιοδοτικά ωφελήματα που θα παραχωρηθούν, καθώς και για τον χρόνο της έναρξης της καταβολής τους, λαμβανομένων υπόψη των περιστατικών της υπόθεσης και των εκάστοτε εν ισχύι κανονισμών που αφορούν ωφελήματα αφυπηρέτησης δημοτικών υπαλλήλων:

Νοείται ότι, τα συνταξιοδοτικά ωφελήματα που θα παραχωρηθούν δεν δύναται να είναι λιγότερα από εκείνα που θα παραχωρούνταν στον υπάλληλο, εάν επιβαλλόταν σε αυτόν η ποινή της απόλυσης.

(6) Κάθε δήμος, τηρουμένων των διατάξεων του παρόντος Νόμου και του Παραρτήματος ΙΙΙ, μεριμνά για την έκδοση δημοτικών κανονισμών για σκοπούς καθορισμού ειδικότερων διατάξεων αναφορικά με την πειθαρχική διαδικασία που απαιτείται να τηρείται.