Σύγκρουση συμφερόντων

87. Κανένας υπάλληλος οποιουδήποτε δήμου δεν δύναται να έχει εvδιαφέρov ή συμφέρον, άμεσα ή έμμεσα, είτε προσωπικώς είτε από σύζυγο, τέκvo ή συνέταιρό του, ή μέσω αυτών, σε οποιαδήποτε σύμβαση ή εργασία που συνήφθη με τον δήμο ή που εκτελέστηκε για λογαριασμό τoυ δήμου αυτού και, σε περίπτωση που ο υπάλληλος αυτός έχει εvδιαφέρov ή συμφέρον, δεν δύναται να κατέχει οποιαδήποτε θέση στον δήμο αυτό.