Δεύτερη κατανομή θέσεων συμβούλων

36.-(1) Εάν μετά τη σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 35 κατανομή θέσεων που διενεργήθηκε σε κάθε δημοτικό διαμέρισμα παραμένουν αδιάθετες θέσεις συμβούλων, στις οποίες περιλαμβάνονται και αδιάθετες θέσεις σύμφωνα με τις διατάξεις του εδαφίου (4) του άρθρου 35, διενεργείται από τον Έφορο Εκλογής δεύτερη κατανομή θέσεων στον δήμο, που θεωρείται ως μία εκλογική περιφέρεια, μεταξύ των υποψηφίων των συνδυασμών κομμάτων, των συνδυασμών συνασπισμών κομμάτων και των συνδυασμών ανεξάρτητων υποψηφίων που διεκδικούν εκλογή συμβούλων σε όλα τα δημοτικά διαμερίσματα του οικείου δήμου, ανεξαρτήτως εάν έχουν δικαιωθεί ή όχι με οποιαδήποτε θέση κατά την πρώτη κατανομή και χωρίς να απαιτείται να έχουν συγκεντρώσει συγκεκριμένο ποσοστό επί του συνόλου των έγκυρων ψήφων είτε στο οικείο διαμέρισμα είτε στον οικείο δήμο.

(2) Για τους σκοπούς της δεύτερης κατανομής, αθροίζεται το σύνολο των εκ της πρώτης κατανομής αχρησιμοποίητων υπολοίπων των συμμετεχόντων στη δεύτερη κατανομή και το άθροισμα αυτό διαιρείται διά τoυ αριθμού των αδιάθετων θέσεων συμβούλων. Το πηλίκο της διαίρεσης αυτής, μη περιλαμβαvoμέvoυ τoυ κλάσματoς, αποτελεί το εκλογικό μέτρο της δεύτερης κατανομής. Περαιτέρω διά τoυ εκλογικού αυτού μέτρου διαιρείται κεχωρισμένως το σύνολο των αχρησιμοποίητων εκ της πρώτης κατανομής υπολοίπων ενός εκάστου κόμματος, συνασπισμού κομμάτων και συνδυασμού ανεξαρτήτων, που μετέχουν στη δεύτερη κατανομή, το δε πηλίκο της διαιρέσεως αυτής, παραλειπομένου τoυ κλάσματoς, δεικνύει τον αριθμό των θέσεων τις οποίες έκαστο κόμμα, συνασπισμός κομμάτων ή συνδυασμός αvεξαρτήτωv λαμβάνει στη δεύτερη κατανομή.

(3) Οι θέσεις που παραχωρούνται σε έκαστο συνδυασμό κατανέμονται ως ακολούθως:

(α) Σε περίπτωση κατά την οποία κατανέμεται μόνο μία θέση, αυτή παραχωρείται στον συνδυασμό του δημοτικού διαμερίσματος στο οποίο η θέση ανήκει·

(β) σε περίπτωση κατά την οποία κατανέμονται περισσότερες από μία θέσεις, αυτές παραχωρούνται στους συνδυασμούς των δημοτικών διαμερισμάτων στα οποία οι θέσεις ανήκουν και, εάν οι θέσεις παραχωρούνται σε περισσότερους του ενός συνδυασμούς, αυτές κατανέμονται μεταξύ των συνδυασμών ως ακολούθως:

(i) Οι συνδυασμοί κατατάσσονται κατά σειρά του ύψους των αχρησιμοποίητων σε όλο τον δήμο υπολοίπων, με προτασσομένους τους συνδυασμούς που συγκέντρωσαν τα υψηλότερα αχρησιμοποίητα υπόλοιπα·

(ii) στη συνέχεια εντοπίζονται σε έκαστο δημοτικό διαμέρισμα στο οποίο ανήκουν οι αδιάθετες θέσεις τα αχρησιμοποίητα από την πρώτη κατανομή υπόλοιπα έκαστου συνδυασμού και οι αδιάθετες θέσεις παραχωρούνται ανά μία στους δικαιωθέντες συνδυασμούς·

(iii) αρχίζοντας από τον συνδυασμό ο οποίος παρουσιάζει τα υψηλότερα σε όλο τον δήμο μετά την πρώτη κατανομή αχρησιμοποίητα υπόλοιπα, παραχωρείται η πρώτη από τις θέσεις αυτές στο δημοτικό διαμέρισμα στο οποίο ο εν λόγω συνδυασμός εμφανίζει το υψηλότερο αχρησιμοποίητο υπόλοιπο, νοουμένου ότι υπάρχει τέτοια αδιάθετη θέση, και, σε διαφορετική περίπτωση, η έδρα παραχωρείται στο αμέσως επόμενο δημοτικό διαμέρισμα στο οποίο ο συνδυασμός παρουσιάζει το αμέσως επόμενο υψηλότερο υπόλοιπο:

Νοείται ότι, η διαδικασία αυτή επαναλαμβάνεται διαδοχικά για τον δεύτερο, κατά σειρά ύψους αχρησιμοποίητων από την πρώτη κατανομή υπολοίπων σε όλο τον δήμο, συνδυασμό, καθώς και για τους επόμενους συνδυασμούς, μέχρι τη συμπλήρωση της σειράς κατάταξης των συνδυασμών:

Νοείται περαιτέρω ότι, η διαδικασία αυτή ακολούθως επαναλαμβάνεται αρχίζοντας από το δημοτικό διαμέρισμα στο οποίο ένας συνδυασμός παρουσιάζει το αμέσως επόμενο υψηλότερό του υπόλοιπο και ούτω καθ’ εξής, η ίδια διαδικασία και με την προαναφερόμενη σειρά, μέχρι εξαντλήσεως όλου του αριθμού θέσεων με τις οποίες δικαιώνεται έκαστος συνδυασμός.

(3Α) Οι θέσεις που παραμένουν αδιάθετες παραχωρούνται, ανά μία, κατά σειρά στο κόμμα ή στον συνασπισμό κομμάτων ή στον συνδυσμό ανεξαρτήτων που παρουσιάζει τα υψηλότερα εκ της δεύτερης κατανομής προκύπτοντα αχρησιμοποίητα υπόλοιπα.

(4) Οι θέσεις που παραχωρούνται σύμφωνα με τις διατάξεις των εδαφίων (2) και (3) σε έκαστο συνδυασμό καταλαμβάνονται από τους υποψηφίους του συνδυασμού οι οποίοι έχουν κατά σειρά τους περισσότερους σταυρούς προτίμησης, εφαρμοζομένων, τηρουμένων των αναλογιών, των διατάξεων του εδαφίου (4) του άρθρου 35.