Δεύτερη κατανομή θέσεων συμβούλων

36.-(1) Εάν μετά τη σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 35 κατανομή θέσεων που διενεργήθηκε σε κάθε δημοτικό διαμέρισμα παραμένουν αδιάθετες θέσεις συμβούλων, στις οποίες περιλαμβάνονται και αδιάθετες θέσεις σύμφωνα με τις διατάξεις του εδαφίου (4) του άρθρου 35, διενεργείται από τον Έφορο Εκλογής δεύτερη κατανομή θέσεων στον δήμο, που θεωρείται ως μία εκλογική περιφέρεια, μεταξύ των υποψηφίων των συνδυασμών κομμάτων, των υποψηφίων των συνδυασμών των συνασπισμών κομμάτων και των ανεξάρτητων υποψηφίων, ανεξαρτήτως εάν έχουν δικαιωθεί ή όχι με οποιαδήποτε θέση κατά την πρώτη κατανομή και χωρίς να απαιτείται να έχουν συγκεντρώσει συγκεκριμένο ποσοστό επί του συνόλου των έγκυρων ψήφων είτε στο οικείο διαμέρισμα είτε στον οικείο δήμο.

(2) Για τους σκοπούς της δεύτερης κατανομής, αθροίζεται το σύνολο των εκ της πρώτης κατανομής αχρησιμοποίητων υπολοίπων των συμμετεχόντων στη δεύτερη κατανομή και το άθροισμα αυτό διαιρείται διά τoυ αριθμού των αδιάθετων θέσεων συμβούλων. Το πηλίκο της διαίρεσης αυτής, μη περιλαμβαvoμέvoυ τoυ κλάσματoς, αποτελεί το εκλογικό μέτρο της δεύτερης κατανομής. Περαιτέρω διά τoυ εκλογικού αυτού μέτρου διαιρείται κεχωρισμένως το σύνολο των αχρησιμοποίητων εκ της πρώτης κατανομής υπολοίπων ενός εκάστου κόμματος, συνασπισμού κομμάτων και συνδυασμού ανεξαρτήτων, που μετέχουν στη δεύτερη κατανομή, το δε πηλίκο της διαιρέσεως αυτής, παραλειπομένου τoυ κλάσματoς, δεικνύει τον αριθμό των θέσεων τις οποίες έκαστο κόμμα, συνασπισμός κομμάτων ή συνδυασμός αvεξαρτήτωv λαμβάνει στη δεύτερη κατανομή.

(3) Οι θέσεις που παραχωρούνται σύμφωνα με το εδάφιο (2) σε έκαστο κόμμα ή συνασπισμό κομμάτων ή συνδυασμό ανεξαρτήτων καταλαμβάνονται από τους υποψηφίους οι οποίοι έχουν κατά σειρά τους περισσότερους σταυρούς προτίμησης και, εάν δεν υπάρχουν τέτοιοι υποψήφιοι, κατά τη σειρά κατά την οποία έκαστος υποψήφιος προηγείται στο ψηφοδέλτιο του δικαωθέντος κόμματος ή συνασπισμού κομμάτων ή συνδυασμού ανεξαρτήτων.

(4) Οι θέσεις που παραμένουν αδιάθετες παραχωρούνται, ανά μία, κατά σειρά στο κόμμα ή συνασπισμό κομμάτων ή συνδυασμό ανεξαρτήτων που παρουσιάζει τα υψηλότερα εκ της δεύτερης κατανομής προκύπτοντα αχρησιμοποίητα υπόλοιπα.