Μονάδα εσωτερικού ελέγχου

109.-(1) Κάθε δήμος προβαίνει στις απαραίτητες διευθετήσεις για την εφαρμογή και τη λειτουργία συστήματος εσωτερικού ελέγχου για τις δραστηριότητες που είναι υπό την ευθύνη του, εφαρμοζομένων κατ’ αναλογία των διατάξεων του περί της Λογιστικής και Δημοσιονομικής Διαχείρισης και Χρηματοοικονομικού Ελέγχου της Δημοκρατίας Νόμου.

(2) Χωρίς επηρεασμό της γενικότητας του εδαφίου (1), κάθε δήμος συστήνει μονάδα εσωτερικού ελέγχου, εφαρμοζομένων των ακόλουθων διατάξεων:

(α) Ο επικεφαλής της μονάδας εσωτερικού ελέγχου του οικείου δήμου λογοδοτεί στην Επιτροπή Ελέγχου, που συστήνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 66, για θέματα που αφορούν-

(i) την έγκριση καταστατικού χάρτη λειτουργίας εσωτερικού ελέγχου (internal audit charter),

(ii) την έγκριση της στρατηγικής ελέγχου και της ετήσιας έκθεσης,

(iii) την έγκριση του ετήσιου προγράμματος ελέγχου με βάση την εκτίμηση κινδύνου,

(iv) τις κοινοποιήσεις για τα αποτελέσματα του εσωτερικού ελέγχου,

(v) τη διεξαγωγή κατάλληλης έρευνας στη διοίκηση για προσδιορισμό του κατά πόσο υπάρχουν περιορισμοί πλαισίου ή προϋπολογισμού, οι οποίοι εμποδίζουν τη λειτουργία της μονάδας εσωτερικού ελέγχου να ανταποκρίνεται στις ευθύνες της.

(β) Η διεκπεραίωση των δραστηριοτήτων της μονάδας εσωτερικού ελέγχου δύναται να αναλαμβάνεται από μόνιμο και εξειδικευμένο προσωπικό του δήμου ή/και από εξειδικευμένα άτομα ή εξειδικευμένους οίκους, εφόσον η μονάδα εσωτερικού ελέγχου προβεί σε αγορά ή μίσθωση υπηρεσιών.

(γ) Η εμπλοκή των ατόμων που στελεχώνουν τη μονάδα εσωτερικού ελέγχου σε οποιαδήποτε άλλα λειτουργικά καθήκοντα, απαγορεύεται.

(3) Ο Έφορος Εσωτερικού Ελέγχου, ο οποίος διορίζεται δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 3 του περί Εσωτερικού Ελέγχου Νόμου, καθορίζει τα πρότυπα εσωτερικού ελέγχου που εφαρμόζει η μονάδα εσωτερικού ελέγχου κατά τη διενέργεια εσωτερικού ελέγχου.