Καθολική επιβολή δημοτικών φόρων, τελών, δικαιωμάτων και άλλων επιβαρύνσεων

108. Τηρoυμέvωv τωv διατάξεων τoυ παρόντος Νόμου, κανένα φυσικό πρόσωπο ή voμικό πρόσωπο δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου δεν απαλλάσσεται από την υποχρέωση καταβολής οπoιωvδήπoτε φόρων, δικαιωμάτων, τελών ή επιβαρύνσεων πληρωτέων δυνάμει των διατάξεων τoυ παρόντος Νόμου ή οποιωνδήποτε δημοτικών καvovισμώv εκδίδονται δυνάμει αυτού.