Οικονομική ενίσχυση προς τους δήμους

94.-(1) Ο προϋπολογισμός εσόδων των δήμων συνολικά, τηρουμένων των εκάστοτε διατάξεων του περί Προϋπολογισμού Νόμου και τηρουμένων των διατάξεων του περί της Δημοσιονομικής Ευθύνης και του Δημοσιονομικού Πλαισίου Νόμου, καθώς και συμφώνως των ευρύτερων δημοσιονομικών συνθηκών, πιστώνεται με πόσο ύψους εκατόν δεκαεπτά εκατομμυρίων ευρώ (€117.000.000) ετησίως, εκτός εάν συντρέχουν εξαιρετικές περιστάσεις, και η κατανομή του ποσού αυτού γίνεται δυνάμει των διατάξων του εδαφίου (2):

Νοείται ότι, για τους σκοπούς του παρόντος εδαφίου, «εξαιρετικές περιστάσεις» σημαίνει-

(α) την περίπτωση που η Δημοκρατία εισέρχεται σε Διαδικασία Υπερβολικού Ελλείματος, σύμφωνα με τις πρόνοιες του Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ή/και

(β) περιόδους σοβαρής οικονομικής ύφεσης, όπως οι περίοδοι αυτοί ερμηνεύονται στο Σύμφωνο Σταθερότητας και Ανάπτυξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

το οποίο Σύμφωνο ορίζεται στον περί της Δημοσιονομικής Ευθύνης και του Δημοσιονομικού Πλαισίου Νόμο και, σε τέτοια περίπτωση, κατά την οποία συντρέχουν εξαιρετικές περιστάσεις, ο Υπουργός Οικονομικών, σε συνεννόηση με τον Υπουργό και την Ένωση Δήμων Κύπρου, δύναται να καθορίζει το ύψος της πίστωσης που θα παραχωρείται στους δήμους από τη Δημοκρατία:

Νοείται ότι, οι εξαιρετικές περιστάσεις τερματίζονται από την ημερομηνία έκδοσης απόφασης του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης δυνάμει του Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

(2) Η κατανομή των πιο πάνω προβλεπόμενων εσόδων στους δήμους διενεργείται, αφού προηγηθεί διαβούλευση με την Ένωση Δήμων Κύπρου και τον Υπουργό, και στην απόφαση αυτή συνυπολογίζονται δημογραφικά, οικονομικά, κοινωνικά, διοικητικά και περιβαλλοντικά κριτήρια.

(3) Η διά νόμου μεταβίβαση νέων αρμοδιοτήτων από τη δημόσια υπηρεσία στους δήμους διενεργείται μετά από την εκπόνηση σχετικής οικονομοτεχνικής μελέτης και σχετική διαβούλευση με την Ένωση Δήμων Κύπρου και το οποιοδήποτε πρόσθετο κόστος το οποίο προκύπτει για τους δήμους καλύπτεται με ισόποση μεταφορά κρατικών πόρων:

Νοείται ότι, η εκτίμηση του κόστους που προκύπτει από τη μεταβίβαση και την άσκηση των εν λόγω αρμοδιοτήτων και ο υπολογισμός των μεταφερόμενων κρατικών πόρων γίνεται από ανεξάρτητο εγκεκριμένο ελεγκτικό οίκο, ο οποίος διορίζεται από κοινού από τον Υπουργό και την Ένωση Δήμων Κύπρου:

Νοείται περαιτέρω ότι, έκαστος δήμος δύναται, εάν το επιθυμεί και έχει τη δυνατότητα προς τούτο, να ασκεί τις εν λόγω αρμοδιότητες ή και οποιεσδήποτε από αυτές, έστω και εάν δεν έχει γίνει από το κράτος ανάλογη μεταφορά πόρων.