Ακύρωση εκλογής και εκλογικά αδικήματα

40. Επιπροσθέτως των διατάξεων τoυ άρθρου 33, οι διατάξεις τoυ περί Εκλογής Μελών της Βουλής τωv Αντιπροσώπων Νόμου που αφορούν αιτήσεις για ακύρωση εκλογής, τη σχετική διαδικασία και εκλογικά αδικήματα εφαρμόζονται, τηρουμένων τωv αναλογιών, σε οποιαδήποτε εκλογή δημάρχου, αντιδημάρχου και συμβούλου, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου:

Νοείται ότι, για τους σκοπούς του παρόντος Νόμου, η Εκλογική Αίτηση καταχωρίζεται στο επαρχιακό δικαστήριο της επαρχίας στην οποία εμπίπτει ο δήμος στον οποίο έλαβε χώρα η προσβαλλόμενη εκλογή και εκδικάζεται σε χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τους τρεις (3) μήνες από Ανώτερο Επαρχιακό Δικαστή του εν λόγω δικαστηρίου, ως Εκλογοδικείου, δυνάμει του περί Εκλογής Μελών της Βουλής των Αντιπροσώπων (Εκλογικαί Αιτήσεις) Διαδικαστικού Κανονισμού:

Νοείται περαιτέρω ότι, η απόφαση του επαρχιακού δικαστηρίου υπόκειται σε έφεση εντός δεκατεσσάρων (14) ημερών στο Ανώτατο Δικαστήριο μόνο λόγω νομικού σημείου, ευκρινώς διατυπωμένου στη σχετική αίτηση έφεσης.