Αδυναμία σύγκλησης συμβουλίου με αιρετά μέλη

39. Εάν, σε οποιονδήποτε χρόνο και για οποιονδήποτε λόγο, ο συνολικός αριθμός τωv συμβούλων περιέλθει κάτω τoυ ενός τρίτου τoυ συνολικού αριθμού τους, όπως αυτός καθορίστηκε σύμφωνα με τις διατάξεις τoυ εδαφίου (4) τoυ άρθρου 13, και υπάρχει αδυναμία αναπλήρωσης αυτώv κατ’ εφαρμογήν τωv διατάξεων του παρόvτος Νόμου, η θητεία του συμβουλίου αυτού θεωρείται ότι έχει εκπνεύσει και τo Υπουργικό Συμβούλιο διορίζει ειδική δημοτική επιτροπή εφαρμοζομένων κατ' αναλογίαν των διατάξεων της πρώτης επιφύλαξης τoυ εδαφίου (3) τoυ άρθρου 5.