Ερμηνεία

2. Στον παρόντα Νόμο, εκτός εάν από το κείμενο προκύπτει διαφορετική έννοια-

«αρμόδια αρχή» σημαίνει τον Υπουργό Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας ή λειτουργό του Υπουργείου Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας δεόντως εξουσιοδοτημένο από αυτόν∙

«εμπλεκόμενοι φορείς» σημαίνει το Γραφείο του Επιτρόπου Προστασίας Δικαιωμάτων του Παιδιού, το Υπουργείο Υγείας και τις αρμόδιες σε θέματα σεξουαλικής διαπαιδαγώγησης διευθύνσεις, τομείς και υπηρεσίες του, το Υπουργείο Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας και τις αρμόδιες σε θέματα σεξουαλικής διαπαιδαγώγησης διευθύνσεις και υπηρεσίες του, το Υφυπουργείο Κοινωνικής Πρόνοιας, την Αστυνομία Κύπρου, τον Οργανισμό Ασφάλισης Υγείας, το Συμβούλιο για την Εφαρμογή της Εθνικής Στρατηγικής για την Καταπολέμηση της Σεξουαλικής Κακοποίησης και Εκμετάλλευσης Παιδιών και της Παιδικής Πορνογραφίας, τον Παγκύπριο Ιατρικό Σύλλογο, την Γυναικολογική Εταιρεία Κύπρου, την Παιδιατρική Εταιρεία Κύπρου, τον Παγκύπριο Σύνδεσμο Νοσηλευτών και Μαιών, την Παγκύπρια Συντονιστική Επιτροπή Μαθητών και τον Κυπριακό Σύνδεσμο Οικογενειακού Προγραμματισμού·

«Επίτροπος Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού» σημαίνει τον Επίτροπο, που διορίζεται δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 10 του περί Επιτρόπου Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού Νόμου·

«παιδί» σημαίνει πρόσωπο ηλικίας κάτω των δεκαοκτώ (18) ετών∙

«ολιστική σεξουαλική διαπαιδαγώγηση» σημαίνει τη διαδικασία διδασκαλίας και μάθησης που βασίζεται σε αναλυτικό πρόγραμμα σχετικά με τις γνωστικές, συναισθηματικές, σωματικές και κοινωνικές, πτυχές της σεξουαλικότητας, και έχει ως στόχο να εφοδιάσει το παιδί ή ενήλικο πρόσωπο που φοιτά σε οποιαδήποτε τάξη της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας δημόσιας και ιδιωτικής εκπαίδευσης με γνώσεις, δεξιότητες, στάσεις και αξίες που θα το ενδυναμώσει ώστε να συνειδητοποιεί, την υγεία, την ευημερία και την αξιοπρέπειά του, να αναπτύσσει κοινωνικές και σεξουαλικές σχέσεις, να συνειδητοποιεί ότι οι επιλογές του επηρεάζουν τη δική του ευημερία και την ευημερία των άλλων, να κατανοεί τα δικαιώματά του και να διεκδικεί τη διασφάλισή τους, να κατανοεί και να χαίρεται τη σεξουαλικότητά του με υπευθυνότητα, ασφάλεια και συναίνεση στις διαπροσωπικές του σχέσεις και φιλίες, αναλαμβάνοντας την ευθύνη για ενημερωμένες αποφάσεις του για τη δική του σεξουαλική υγεία και ευημερία και των άλλων·

«Συμβούλιο για την Εφαρμογή της Εθνικής Στρατηγικής για την Καταπολέμηση της Σεξουαλικής Κακοποίησης και Εκμετάλλευσης Παιδιών και της Παιδικής Πορνογραφίας» σημαίνει το Συμβούλιο το οποίο συστήνεται δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 4 του περί της Εφαρμογής της Εθνικής Στρατηγικής για την Καταπολέμηση της Σεξουαλικής Κακοποίησης και Εκμετάλλευσης Παιδιών και της Παιδικής Πορνογραφίας Νόμου.