Συνοπτικός τίτλος

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως περί της Ολιστικής Σεξουαλικής Διαπαιδαγώγησης Νόμος του 2022.