Αρχές επί των οποίων βασίζεται η εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος Νόμου

4.-(1) Οι διατάξεις του παρόντος Νόμου και τα μέτρα προστασίας και προώθησης των δικαιωμάτων θυμάτων βίας κατά γυναικών και ενδοοικογενειακής βίας, εφαρμόζονται από κάθε εμπλεκόμενη υπηρεσία και μη κυβερνητικό οργανισμό χωρίς καμία διάκριση λόγω φύλου, γένους, φυλής, χρώματος, γλώσσας, θρησκείας, πολιτικής ή άλλης άποψης, εθνικής ή κοινωνικής καταγωγής, σχέσης με εθνική μειονότητα, περιουσίας, γέννησης, σεξουαλικού προσανατολισμού, ταυτότητας φύλου, ηλικίας, κατάστασης υγείας, αναπηρίας, οικογενειακής κατάστασης, μεταναστευτικής ή προσφυγικής κατάστασης ή άλλης κατάστασης.

(2) Τα παιδιά θύματα τυγχάνουν μεταχείρισης από κάθε εμπλεκόμενη υπηρεσία και μη κυβερνητικό οργανισμό, σύμφωνα με τις αρχές και διατάξεις της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα του Παιδιού και άλλων διεθνών πρότυπων κανόνων αναφορικά με τη μεταχείριση των παιδιών θυμάτων ποινικών αδικημάτων, διασφαλιζομένων των συμφερόντων γυναικών οι οποίες δεν έχουν συμπληρώσει το δέκατο όγδοο (18ο) έτος της ηλικίας τους και λαμβανομένης υπόψη της ηλικίας και του βαθμού ψυχολογικής και σωματικής ανάπτυξης ή ωριμότητας, καθώς και της ευάλωτης κατάστασής τους.