Προστασία θύματος κατά την ακροαματική διαδικασία

28.-(1) Κατά την εκδίκαση υπόθεσης που αφορά σε αδίκημα βίας κατά γυναίκας, το θύμα τυγχάνει της προστασίας που προβλέπεται στον περί Προστασίας Μαρτύρων Νόμο και στον περί Θέσπισης Ελάχιστων Προτύπων σχετικά με τα Δικαιώματα, την Υποστήριξη και την Προστασία Θυμάτων της Εγκληματικότητας Νόμο.

(2) Το Δικαστήριο δύναται να διατάξει όπως το θύμα τύχει αντεξέτασης χωρίς να είναι παρόν, με τη χρήση κατάλληλης τεχνολογίας επικοινωνιών, εφόσον τούτο είναι προς όφελος του θύματος.

(3) Το Δικαστήριο και οι διωκτικές αρχές, προκειμένου να προστατεύσουν την ιδιωτική ζωή, την ταυτότητα και την εικόνα του θύματος, αποτρέπουν την κοινοποίηση πληροφοριών που δυνατόν να οδηγήσουν στην ταυτοποίησή του και λαμβάνουν κάθε άλλο αναγκαίο μέτρο για την προστασία των αναφερόμενων πιο πάνω δικαιωμάτων και συμφερόντων του θύματος.