Προστασία των θυμάτων μαρτύρων

24.-(1) Θύμα αδικήματος βίας κατά γυναίκας θεωρείται μάρτυρας ο οποίος χρήζει βοήθειας, κατά την έννοια του περί Θέσπισης Ελάχιστων Προτύπων σχετικά με τα Δικαιώματα, την Υποστήριξη και την Προστασία Θυμάτων της Εγκληματικότητας Νόμου και δύναται να εντάσσεται στο Σχέδιο Προστασίας Μαρτύρων και Συνεργατών της Δικαιοσύνης, σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου αυτού και του περί Προστασίας Μαρτύρων Νόμου.

(2) Τηρουμένων των διατάξεων των άρθρων 17, 18, 19, 20, 21, 22 και 23 του περί Θέσπισης Ελάχιστων Προτύπων σχετικά με τα Δικαιώματα, την Υποστήριξη και την Προστασία Θυμάτων της Εγκληματικότητας Νόμου, κατά την εκπόνηση του Σχεδίου Προστασίας Μαρτύρων και Συνεργατών της Δικαιοσύνης, ο Γενικός Εισαγγελέας της Δημοκρατίας, διασφαλίζει κατά την κρίση του, σε συνεργασία με τον Αρχηγό Αστυνομίας όπου αυτό κρίνεται αναγκαίο, ότι-

(α) λαμβάνονται τα κατάλληλα μέτρα, ώστε να διασφαλίζεται η προστασία της ταυτότητας και της εικόνας του θύματος και να αποτρέπεται η κοινοποίηση πληροφοριών που δυνατόν να οδηγήσουν στην ταυτοποίησή του,

(β) λαμβάνονται τα κατάλληλα μέτρα, ώστε να διασφαλίζεται επαρκές επίπεδο προστασίας για το θύμα και, όταν εφόσον ενδείκνυται, για την οικογένειά του ή για πρόσωπα εξομοιούμενα με μέλη της οικογένειάς του,

(γ) η προστασία αυτή διαρκεί και μετά από τη λήξη της ποινικής διαδικασίας ή/και της αποφυλάκισης του καταδίκου,

(δ) προσωπικά δεδομένα θυμάτων δύνανται να αποθηκευτούν ή και χρησιμοποιηθούν ή και τύχουν επεξεργασίας, τηρουμένων των διατάξεων της πράξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο «Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και για την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ» και του περί της Προστασίας των Φυσικών Προσώπων Έναντι της Επεξεργασίας των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα και της Ελεύθερης Κυκλοφορίας των Δεδομένων αυτών Νόμου.