Επιβαρυντικές περιστάσεις

5. Σε περίπτωση καταδίκης για προβλεπόμενο στον παρόντα Νόμο ποινικό αδίκημα, οποιαδήποτε από τις ακόλουθες περιστάσεις δύναται να θεωρηθεί ως επιβαρυντικός παράγοντας, για σκοπούς επιμέτρησης της ποινής:

(α) Το ποινικό αδίκημα διαπράχθηκε εναντίον προσώπου που ήταν μέλος της οικογένειας του καταδικασθέντος κατά το χρόνο διάπραξης του ποινικού αδικήματος, ή/και εναντίον προσώπου που συνδέεται με τον καταδικασθέντα με δεσμό εξ αίματος ή εξ αγχιστείας μέχρι τρίτου (3ου) βαθμού ή/και εναντίον προσώπου με το οποίο ο καταδικασθείς έχει ή/και είχε από κοινού τέκνο·

(β) το ποινικό αδίκημα διαπράχθηκε εναντίον μάρτυρα που έχει δώσει κατάθεση κατά τη διερεύνηση υπόθεσης, για την οποία καταχωρίστηκε κατηγορητήριο αναφορικά με τη διάπραξη αδικήματος που προβλέπεται στον παρόντα Νόμο·

(γ) το ποινικό αδίκημα διαπράχθηκε εναντίον ανηλίκου·

(δ) το ποινικό αδίκημα διαπράχθηκε εναντίον μέλους ή/και πρώην μέλους της οικογένειας του θύματος ή/και εναντίον προσώπου που συγκατοικεί ή/και που συγκατοικούσε με το θύμα∙

(ε) το ποινικό αδίκημα διαπράχθηκε εναντίον προσώπου που εκτελούσε δημόσιο καθήκον και με αιτία την εκτέλεση του δημόσιου καθήκοντος∙

(στ) το ποινικό αδίκημα διαπράχθηκε εναντίον προσώπου με το οποίο ο καταδικασθείς διατηρεί ή διατηρούσε ερωτική σχέση∙

(ζ) η διάπραξη του ποινικού αδικήματος εξέθεσε σε κίνδυνο τη ζωή προσώπου∙

(η) το ποινικό αδίκημα διαπράχθηκε εναντίον προσώπου σε ευάλωτη θέση, όπως προσώπου με αναπηρία∙

(θ) κατά ή αμέσως πριν από τη διάπραξη του ποινικού αδικήματος, ο καταδικασθείς επέδειξε εναντίον του θύματος εχθρότητα, αποστροφή ή/και περιφρόνηση σχετιζόμενη με σεξουαλικό προσανατολισμό, φύλο, ταυτότητα φύλου, καταγωγή, υπηκοότητα, θρησκεία ή πολιτική πεποίθηση του θύματος ή/και άλλου προσώπου ή προσώπων·

(ι) η διάπραξη του ποινικού αδικήματος οφείλεται, συνολικώς ή μερικώς, στην εχθρότητα, αποστροφή ή/και περιφρόνηση προς το θύμα λόγω της σχέσης του ή/και στήριξης του προς οποιοδήποτε πρόσωπο ένεκα του σεξουαλικού προσανατολισμού, φύλου, ταυτότητας φύλου, καταγωγής, υπηκοότητας, θρησκείας ή/και πολιτικής πεποίθηση του άλλου προσώπου∙

(ια) ο καταδικασθείς έχει καταδικασθεί στο παρελθόν για ποινικό αδίκημα της ίδιας φύσης∙

(ιβ) το ποινικό αδίκημα διαπράχθηκε από τον καταδικασθέντα κατά την άσκηση δημόσιου λειτουργήματος ή καθήκοντος ή εξουσίας.