Ειδικές υπερασπίσεις

9. Σε αγωγή για παρενόχληση ή/και παρενοχλητική παρακολούθηση δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 8 συνιστά υπεράσπιση-

(α) ότι ο εναγόμενος προέβη στην εν λόγω συμπεριφορά ως εκ της επαγγελματικής ιδιότητάς του προς το σκοπό αποτροπής ή/και διερεύνησης ποινικού αδικήματος∙ ή/και

(β) ότι ο εναγόμενος προέβη στην εν λόγω συμπεριφορά με βάση τις διατάξεις οποιασδήποτε νομοθεσίας ή/και δικαστικού διατάγματος ή/και με σκοπό τη συμμόρφωση με όρο ή/και απαίτηση επιβαλλόμενη σε οποιοδήποτε πρόσωπο δυνάμει νομοθεσίας ή/και δικαστικού διατάγματος∙ ή/και

(γ) η επίδικη συμπεριφορά ήταν εύλογη υπό τις περιστάσεις.