Συνοπτικός τίτλος

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί της Προστασίας από Παρενόχληση και Παρενοχλητική Παρακολούθηση Νόμος του 2021.