Ερμηνεία

2. Στον παρόντα Νόμο, εκτός εάν από το κείμενο προκύπτει διαφορετική έννοια-

«θύμα» σημαίνει πρόσωπο σε βάρος του οποίου-

(α) διαπράχθηκε προβλεπόμενο στον παρόντα Νόμο ποινικό αδίκημα, για το οποίο εκδόθηκε καταδικαστική απόφαση ή/και

(β) κατ’ ισχυρισμόν διαπράχθηκε προβλεπόμενο στον παρόντα Νόμο ποινικό αδίκημα, είτε αυτό βρίσκεται στο στάδιο της διερεύνησης από την Αστυνομία ή/και από ποινικό ανακριτή, είτε εκκρεμεί η εκδίκαση αυτού ενώπιον δικαστηρίου∙

«μέλος της οικογένειας» σημαίνει-

(α) μέλος της οικογένειας, κατά την έννοια που αποδίδεται στον όρο αυτό από τις διατάξεις του περί Βίας στην Οικογένεια (Πρόληψη και Προστασία Θυμάτων) Νόμου·

(β) μέλος της οικογένειας, κατά την έννοια που αποδίδεται στον όρο αυτό από τις διατάξεις του περί της Θέσπισης Ελάχιστων Προτύπων σχετικά με τα Δικαιώματα, την Υποστήριξη και την Προστασία Θυμάτων της Εγκληματικότητας Νόμου∙

(γ) σύμβιο, κατά την έννοια που αποδίδεται στον όρο αυτό από τις διατάξεις του περί Πολιτικής Συμβίωσης Νόμου∙

«παρενόχληση» σημαίνει την πρόκληση ανησυχίας ή αγωνίας σε άλλο πρόσωπο∙

«συμπεριφορά» σε σχέση με την παρενόχληση προσώπου, σημαίνει την επίδειξη τουλάχιστον δύο (2) φορές συμπεριφοράς που συνιστά παρενόχληση, και στην περίπτωση που αυτή αφορά στην παρενόχληση δύο (2) ή περισσότερων προσώπων, στην επίδειξη τοιαύτης συμπεριφοράς, τουλάχιστον μία (1) φορά για κάθε πρόσωπο.