Περιοριστικά μέτρα κατά την έκδοση απόφασης επί της αγωγής

12. Δικαστήριο, το οποίο εκδικάζει αγωγή που καταχωρίστηκε δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Μέρους δύναται, κατά την έκδοση της τελικής απόφασης, να επιβάλει περιοριστικά μέτρα υπό την προϋπόθεση ότι δικογραφείται η αξίωση επιβολής περιοριστικών μέτρων.