Επιδίκαση αποζημιώσεων

11. Δικαστήριο, το οποίο εκδικάζει αγωγή που καταχωρίστηκε δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Μέρους, δύναται να επιδικάσει αποζημιώσεις ιδίως για ψυχική βλάβη ή/και οδύνη ή/και ανησυχία ή/και αγωνία ή/και για τη ζημιά ή/και βλάβη που προκλήθηκε συνεπεία της διάπραξης του αστικού αδικήματος.