Συνεργασία σε εθνικό επίπεδο

32.-(1) Η Αρχή, ως αρμόδια αρχή και ως ενιαίο κέντρο επαφής, το εθνικό CSIRT και τα τομεακά CSIRT συνεργάζονται ως προς την τήρηση των υποχρεώσεων που προβλέπονται στις διατάξεις του παρόντος Νόμου.

(2) Η Αρχή λαμβάνει τις κοινοποιήσεις συμβάντων που υποβάλλονται σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου και το εθνικό CSIRT, στον βαθμό που είναι αναγκαίο για την εκπλήρωση των καθηκόντων του, έχει πρόσβαση σε δεδομένα σχετικά με συμβάντα που κοινοποιούνται από φορείς εκμετάλλευσης βασικών υπηρεσιών ή και φορείς κρίσιμων υποδομών πληροφοριών, σύμφωνα με τις διατάξεις των εδαφίων (3) και (5) του άρθρου 35, ή από παροχείς ψηφιακών υπηρεσιών, σύμφωνα με τις διατάξεις των εδαφίων (3) και (6) του άρθρου 37.

(3) Η Αρχή, για την εκπλήρωση των καθηκόντων της, ως ενιαίο κέντρο επαφής, τηρείται ενήμερη σχετικά με κοινοποιήσεις και τη διαχείριση συμβάντων που υποβάλλονται σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου.

(4) Η Αρχή, ως ενιαίο κέντρο επαφής, υποβάλλει ετησίως στην ομάδα συνεργασίας, συνοπτική έκθεση σχετικά με τις κοινοποιήσεις που έχει παραλάβει, συμπεριλαμβανομένου του αριθμού των κοινοποιήσεων και της φύσης των κοινοποιημένων συμβάντων, καθώς και τα μέτρα που έχουν ληφθεί σύμφωνα με τις διατάξεις των εδαφίων (3) και (5) του άρθρου 35 και των εδαφίων (3) και (6) του άρθρου 37, σε ημερομηνία που καθορίζεται από την ομάδα συνεργασίας ή/και από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.