Συνοπτικός τίτλος

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Ασφάλειας Δικτύων και Συστημάτων Πληροφοριών Νόμος του 2020.