Εξαιρέσεις από το πεδίο εφαρμογής

2.-(1) Οι απαιτήσεις ασφάλειας και κοινοποίησης που προβλέπονται στον παρόντα Νόμο δεν εφαρμόζονται σε παρόχους υπηρεσιών εμπιστοσύνης που υπόκεινται στις απαιτήσεις του άρθρου 19 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 910/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Ιουλίου 2014 σχετικά με την ηλεκτρονική ταυτοποίηση και τις υπηρεσίες εμπιστοσύνης για τις ηλεκτρονικές συναλλαγές στην εσωτερική αγορά και την κατάργηση της οδηγίας 1999/93/ΕΚ.

(2) Ο παρών Νόμος δεν θίγει τα μέτρα που λαμβάνει η Δημοκρατία για τη διαφύλαξη των ουσιωδών κρατικών λειτουργιών της και ιδίως για τη διαφύλαξη της εθνικής ασφάλειας, συμπεριλαμβανομένων μέτρων για την προστασία πληροφοριών των οποίων τη διάδοση θεωρεί αντίθετη προς τα ουσιώδη συμφέροντα ασφάλειάς της, καθώς και για τη διατήρηση του νόμου και της τάξης και ιδίως για τη διευκόλυνση της διερεύνησης, ανίχνευσης και δίωξης ποινικών αδικημάτων.

(3) Ο παρών Νόμος εφαρμόζεται με την επιφύλαξη του περί της Πρόληψης και της Καταπολέμησης της Σεξουαλικής Κακοποίησης, της Σεξουαλικής Εκμετάλλευσης Παιδιών και της Παιδικής Πορνογραφίας Νόμου, του περί Επιθέσεων κατά Συστημάτων Πληροφοριών Νόμου και των περί Προσδιορισμού και Χαρακτηρισμού των Ευρωπαϊκών Υποδομών Ζωτικής Σημασίας και Αξιολόγησης της Ανάγκης Βελτίωσης της Προστασίας τους Κανονισμών.