Έκδοση αποφάσεων

21.-(1) Πριν από την έκδοση Απόφασης δυνάμει των διατάξεων της παραγράφου (δ) του εδαφίου (1) του άρθρου 20, ειδοποιείται οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο κατά τη γνώμη της Αρχής επηρεάζεται ή είναι δυνατό να επηρεαστεί από την Απόφαση και παρέχεται σε αυτό η ευκαιρία να ακουστεί εντός δέκα (10) εργάσιμων ημερών από την ειδοποίηση περί της έκδοσης Απόφασης:

Νοείται ότι, η Αρχή δεν υποχρεούται να δώσει ειδοποίηση προ της έκδοσης Απόφασης σε περίπτωση επείγουσας φύσεως κατ’ απόλυτη κρίση της Αρχής, αλλά σε τέτοιες περιπτώσεις η Αρχή καλεί τον επηρεαζόμενο να εκφράσει απόψεις, εντός δέκα (10) εργάσιμων ημερών από την έκδοση της απόφασης, ως προς το γιατί η Απόφαση πρέπει να ανακληθεί ή τροποποιηθεί.

(2) Μετά από ακρόαση, σύμφωνα με τις διατάξεις του εδαφίου (1), ο Επίτροπος εκδίδει και κοινοποιεί το ταχύτερο δυνατόν σε κάθε ενδιαφερόμενο την τελική του Απόφαση.