Διαγραφή διαμεσολαβητών από το Μητρώο Διαμεσολαβητών Οικογενειακών Διαφορών

9. Διαγραφή διαμεσολαβητή από το Μητρώο Διαμεσολαβητών Οικογενειακών Διαφορών διενεργείται από τον Υπουργό για οποιοδήποτε από τους ακόλουθους λόγους:

(α) Ο διαμεσολαβητής, μετά την εγγραφή του στο Μητρώο Διαμεσολαβητών Οικογενειακών Διαφορών, παύει να πληροί τις προβλεπόμενες στο άρθρο 8 προϋποθέσεις ή διαπι-στώνεται, μετά την εγγραφή του, ότι οι προϋποθέσεις αυτές δεν πληρούνταν κατά το χρόνο της εγγραφής·

(β) σε περίπτωση θανάτου του διαμεσολαβητή·

(γ) ο διαμεσολαβητής υποβάλλει αίτημα για διαγραφή του από το Μητρώο Διαμεσολαβητών Οικογενειακών Διαφορών·

(δ) ο διαμεσολαβητής κηρύσσεται σε κατάσταση πτώχευσης ή εκδίδεται κατ’ αυτού προσωρινό διάταγμα διορισμού διαχειριστή (trustee), δυνάμει των διατάξεων του περί Πτωχεύσεως Νόμου·

(ε) ο διαμεσολαβητής δεν ενήργησε σύμφωνα με τις διατάξεις του εδαφίου (3) του άρθρου 10, παρά την έκδοση τελεσίδικης απόφασης από το Πειθαρχικό Συμβούλιο για την απόκτηση οικονομικού ή άλλου συμφέροντος που δυνατόν να επηρεάσει το αμερόληπτο της κρίσης του·

(στ) διαπιστώνεται κατάχρηση της θέσης του διαμεσολαβητή κατά τρόπο που τυχόν συνέχιση διεξαγωγής διαμεσολάβησης από αυτόν να αποβαίνει επιβλαβής για το δημόσιο συμφέρον·

(ζ) ο διαμεσολαβητής δεν συνεχίζει την επαγγελματική του κατάρτιση, όπως προβλέπεται στο άρθρο 11·

(η) σε περίπτωση διαγραφής του διαμεσολαβητή από το οικείο επαγγελματικό μητρώο, όπου αυτό εφαρμόζεται· και

(θ) το Πειθαρχικό Συμβούλιο διαβιβάζει αντίγραφο απόφασής του στον Υπουργό σύμφωνα με την οποία επιβάλλεται στον διαμεσολαβητή πειθαρχική ποινή διαγραφής από το Μητρώο Διαμεσολαβητών Οικογενειακών Υποθέσεων, όπως προβλέπεται στο άρθρο 41.