Μητρώο Διαμεσολαβητών Οικογενειακών Διαφορών

7.-(1) Το Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως τηρεί ειδικό Μητρώο Διαμεσολαβητών Οικογενειακών Διαφορών στο οποίο εγγράφονται, μετά από αίτησή τους και καταβολή του τέλους που καθορίζεται στο παρόν άρθρο, πρόσωπα που επιθυμούν να διενεργούν διαμεσολάβηση ως διαμεσολαβητές οικογενειακών διαφορών και τα οποία πληρούν τις προϋποθέσεις που προβλέπονται στο άρθρο 8.

(2) Πρόσωπο που αιτείται της εγγραφής του ως διαμεσολαβητή στο Μητρώο Διαμεσολαβητών Οικογενειακών Διαφορών καταβάλλει τέλος εγγραφής το ύψος του οποίου καθορίζεται ή/και αναθεωρείται κατά καιρούς με Κανονισμούς που εκδίδονται δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 43.

(3) Το Μητρώο Διαμεσολαβητών Οικογενειακών Διαφορών δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως.