Βασικές αρχές που διέπουν τη διαμεσολάβηση

5. Η διαμεσολάβηση ασκείται σύμφωνα με τις αρχές-

(α) Tης απαγόρευσης των διακρίσεων λόγω φυλής, χρώματος, θρησκείας, φύλου, εθνοτικής ή φυλετικής καταγωγής, κοινότητας, πεποιθήσεων, κοινωνικής ή οικονομικής κατάστασης ή για οποιονδήποτε άλλο λόγο·

(β) της διασφάλισης του συμφέροντος του παιδιού·

(γ) της εμπιστευτικότητας, ουδετερότητας και αμεροληψίας·

(δ) της εθελούσιας συμμετοχής των μερών· και

(ε) της λήψης υπόψη από το διαμεσολαβητή οποιασδήποτε ευάλωτης κατάστασης οποιουδήποτε των μερών στη διαμεσολάβηση.