Καθορισμός τόπου και χρόνου διεξαγωγής της διαμεσολάβησης

24.-(1) Η διαμεσολάβηση διεξάγεται σε χώρο ο οποίος συμφωνείται από κοινού από τα μέρη και τον διαμεσολαβητή και ο οποίος επιλέγεται λαμβάνοντας υπόψη τις αρχές που διέπουν τη διαμεσολάβηση δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 5.

(2) Ο διαμεσολαβητής διαβουλεύεται με τα μέρη, προκειμένου να καθορίζονται κατάλληλες ημερομηνίες για τη διεξαγωγή διαμεσολάβησης.