Πεδίο εφαρμογής

3. Οι διατάξεις του παρόντος Νόμου εφαρμόζονται σε οικογενειακές διαφορές και κάθε διαμεσολάβηση σε οικογενειακή διαφορά ασκείται σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου.