Συνοπτικός τίτλος

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Διαμεσολάβησης σε Οικογενειακές Διαφορές Νόμος του 2019.