Διαμεσολάβηση πριν από την έναρξη δικαστικών διαδικασιών

16. Τα μέρη σε οικογενειακή διαφορά δύνανται να τη ρυθμίσουν ή να την επιλύσουν εν όλω ή εν μέρει μέσω διαμεσολάβησης, χωρίς να αποταθούν στο δικαστήριο.