Από κοινού υπεύθυνοι επεξεργασίας

23.-(1) Σε περίπτωση που δύο ή περισσότεροι υπεύθυνοι επεξεργασίας καθορίζουν από κοινού τους σκοπούς και τον τρόπο της επεξεργασίας αποτελούν από κοινού υπευθύνους επεξεργασίας.

(2) Οι αναφερόμενοι στο εδάφιο (1) υπεύθυνοι επεξεργασίας καθορίζουν μέσω συμφωνίας μεταξύ τους τις αντίστοιχες ευθύνες τους για την τήρηση των διατάξεων του παρόντος Νόμου, ιδίως όσον αφορά την άσκηση των δικαιωμάτων του υποκειμένου των δεδομένων και την παροχή των πληροφοριών που αναφέρονται στο άρθρο 15, περιλαμβανομένης της διαδικασίας ορισμού σημείου επικοινωνίας για τα υποκείμενα των δεδομένων:

Νοείται ότι, στο πλαίσιο της πιο πάνω συμφωνίας, ένας από τους από κοινού υπευθύνους επεξεργασίας, δύναται να οριστεί ως ενιαίο σημείο επικοινωνίας για τα υποκείμενα των δεδομένων, ώστε αυτά να ασκούν τα δικαιώματά τους:

Νοείται περαιτέρω ότι οι αναφερόμενοι στο εδάφιο (1) υπεύθυνοι επεξεργασίας δεν καθορίζουν μέσω συμφωνίας μεταξύ τους τις αντίστοιχες ευθύνες τους για την τήρηση των διατάξεων του παρόντος Νόμου, όταν αυτές καθορίζονται από το ενωσιακό δίκαιο ή την οικεία νομοθεσία.

(3) Ανεξάρτητα από τους όρους της προβλεπόμενης στο εδάφιο (2) συμφωνίας, το υποκείμενο των δεδομένων μπορεί να ασκήσει τα δικαιώματά του βάσει των διατάξεων του παρόντος Νόμου όσον αφορά και σε σχέση με κάθε έναν από τους υπευθύνους επεξεργασίας.