Ορισμός του υπευθύνου προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

35.-(1) Κάθε αρμόδια αρχή διορίζει υπεύθυνο προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

(2) Ο υπεύθυνος προστασίας δεδομένων διορίζεται βάσει επαγγελματικών προσόντων και, ειδικότερα, με βάση την εμπειρογνωμοσύνη που διαθέτει στον τομέα του δικαίου της προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και των πρακτικών προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, καθώς επίσης και την ικανότητα εκπλήρωσης των καθηκόντων που αναφέρονται στο άρθρο 37.

(3) Η αρμόδια αρχή δημοσιεύει τα στοιχεία επικοινωνίας του υπευθύνου προστασίας δεδομένων και τα γνωστοποιεί στον Επίτροπο.