Επεξεργασία υπό την εποπτεία του υπευθύνου επεξεργασίας ή του εκτελούντος την επεξεργασία

25. Ο εκτελών την επεξεργασία και κάθε πρόσωπο που ενεργεί υπό την εποπτεία του υπευθύνου επεξεργασίας ή του εκτελούντος την επεξεργασία και έχει πρόσβαση σε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, δεν επεξεργάζεται τα εν λόγω δεδομένα παρά μόνον κατ' εντολή του υπευθύνου επεξεργασίας, εκτός εάν υποχρεούται προς τούτο από τον παρόντα Νόμο ή το ενωσιακό δίκαιο ή την οικεία νομοθεσία.