Εμπιστευτική αναφορά παραβάσεων στις αρμόδιες αρχές

53.-(1) Οι αρμόδιες αρχές ενθαρρύνουν την εμπιστευτική αναφορά παραβάσεων των διατάξεων του παρόντος Νόμου.

(2) Οι αρμόδιες αρχές θεσπίζουν κατάλληλες διαδικασίες για τη λήψη των καταγγελιών αυτών και την διερεύνησή τους.

(3) Η ταυτότητα του καταγγέλλοντος δεν αποκαλύπτεται στο πρόσωπο το οποίο αφορά η καταγγελία και οι αρμόδιες αρχές λαμβάνουν τα απαραίτητα μέτρα με σκοπό την προστασία της εμπιστευτικότητας των καταγγελιών που υποβάλλουν οι καταγγέλλοντες, μεταξύ άλλων , μέσω της διασφάλισης της εχεμύθειας.