Καθήκοντα του υπευθύνου προστασίας δεδομένων

37. Η αρμόδια αρχή αναθέτει στον υπεύθυνο προστασίας δεδομένων τουλάχιστον τα ακόλουθα καθήκοντα:

(α) Ενημερώνει και συμβουλεύει τον υπεύθυνο επεξεργασίας και τους υπαλλήλους που διενεργούν επεξεργασία αναφορικά με τις υποχρεώσεις τους, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου και του ενωσιακού δικαίου ή της οικείας νομοθεσίας σχετικά με την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα·

(β) παρακολουθεί τη συμμόρφωση με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου, του ενωσιακού δικαίου ή της οικείας νομοθεσίας, σχετικά με την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και με τις πολιτικές του υπευθύνου επεξεργασίας σε σχέση με την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, συμπεριλαμβανομένων της ανάθεσης αρμοδιοτήτων, της ευαισθητοποίησης και της κατάρτισης των υπαλλήλων που συμμετέχουν στις πράξεις επεξεργασίας και των σχετικών ελέγχων·

(γ) παρέχει συμβουλές, έπειτα από σχετικό αίτημα, όσον αφορά στην εκτίμηση κινδύνου σχετικά με την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και να παρακολουθεί τα αποτελέσματα των εκτιμήσεων σύμφωνα με το άρθρο 28·

(δ) συνεργάζεται με τον Επίτροπο·

(ε) ενεργεί ως σημείο επικοινωνίας για τον Επίτροπο αναφορικά με ζητήματα που σχετίζονται με την επεξεργασία, συμπεριλαμβανομένης της προηγούμενης διαβούλευσης που αναφέρεται στα άρθρα 30 και 31 και διαβουλεύεται, ανάλογα με την περίπτωση, για οποιοδήποτε άλλο θέμα.