Ιεραρχική προσφυγή

24.-(1) Κάθε πρόσωπο το οποίο δεν ικανοποιείται από απόφαση του Υφυπουργείου Τουρισμού που εκδόθηκε δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου, δύναται να ασκήσει προσφυγή ενώπιον του Υπουργού εντός είκοσι (20) ημερολογιακών ημερών από την κοινοποίηση σε αυτό της σχετικής απόφασης, στην οποία εκτίθενται οι λόγοι προς υποστήριξη αυτής.

(2) Ο Υπουργός εξετάζει αμέσως κάθε προσφυγή που γίνεται σ’ αυτόν, αποφασίζει σε κάθε προσφυγή και κοινοποιεί την απόφαση του στον προσφεύγοντα το αργότερο εντός είκοσι (20) ημερολογιακών ημερών από την άσκηση της προσφυγής:

Νοείται ότι, ο Υπουργός, εάν, σε οποιαδήποτε συγκεκριμένη περίπτωση ήθελε θεωρήσει αυτό αναγκαίο ή σκόπιμο, δύναται κατά την κρίση του να ακούσει ή με άλλο τρόπο δώσει την ευκαιρία στον προσφεύγοντα να υποστηρίξει τους λόγους στους οποίους στηρίζεται η προσφυγή:

Νοείται περαιτέρω ότι, ο Υπουργός δύναται να αναθέσει σε λειτουργό ή επιτροπή λειτουργών του Υπουργείου Οικονομικών να εξετάσει ορισμένα θέματα που προβάλλονται στην προσφυγή και να υποβάλει σ’ αυτόν το πόρισμα της εξέτασης αυτής προτού ο Υπουργός εκδώσει την απόφαση του για την προσφυγή.

(3) Πρόσωπο που δεν ικανοποιείται από την απόφαση του Υπουργού δύναται να προσφύγει στο Διοικητικό Δικαστήριο σύμφωνα με τις διατάξεις του Άρθρου 146 του Συντάγματος και του περί της Ίδρυσης και Λειτουργίας Διοικητικού Δικαστηρίου Νόμου, αλλά μέχρι την έκδοση της απόφασης του Υπουργού σε περίπτωση προσφυγής σε αυτόν, ή σε περίπτωση μη προσφυγής σε αυτόν μέχρι την πάροδο των προθεσμιών που προβλέπονται στο εδάφιο (1) για την καταχώριση ιεραρχικής προσφυγής, η απόφαση του Υφυπουργείου Τουρισμού, δεν καθίσταται εκτελεστή.