Συνοπτικός τίτλος

1.Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί του Εθνικού Ταμείου Επενδύσεων και του Κυπριακού Οργανισμού Διαχείρισης Επενδύσεων και για Συναφή Θέματα Νόμος του 2019.