Προοίμιο

Για σκοπούς εφαρμογής των άρθρων 16, 17, 21, 22, 25, 35, 41,43 και 46 της πράξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο «Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 910/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Ιουλίου 2014 σχετικά με την ηλεκτρονική ταυτοποίηση και τις υπηρεσίες εμπιστοσύνης για τις ηλεκτρονικές συναλλαγές στην εσωτερική αγορά και την κατάργηση της οδηγίας 1999/93/ΕΚ»,

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: