Ασυνήθεις και απρόβλεπτες περιστάσεις

93. Δεν υφίσταται ευθύνη σύμφωνα με τα Κεφάλαια Β ή Γ στις περιπτώσεις που υπάρχουν ασυνήθεις και απρόβλεπτες περιστάσεις, οι οποίες εκφεύγουν του ελέγχου του μέρους που τις επικαλείται, προκειμένου να εφαρμοστούν, και των οποίων οι συνέπειες δεν θα μπορούσε να αποφευχθούν, παρ’ όλες τις προσπάθειες για το αντίθετο, ούτε όταν ο πάροχος υπηρεσιών πληρωμών δεσμεύεται από άλλες νομικές υποχρεώσεις που προβλέπονται στο δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή το δίκαιο του οικείου κράτους μέλους.