Αποζημίωση όταν η ευθύνη παρόχου υπηρεσιών πληρωμών αποδίδεται σε άλλον πάροχο υπηρεσιών πληρωμών ή σε μεσάζοντα

92.-(1) Σε περίπτωση που η ευθύνη ενός παρόχου υπηρεσιών πληρωμών, σύμφωνα με τα άρθρα 73, 89 και 90, αποδίδεται σε άλλον πάροχο υπηρεσιών πληρωμών ή σε μεσάζοντα, ο δεύτερος πάροχος υπηρεσιών πληρωμών ή ο μεσάζων αποζημιώνει τον πρώτο πάροχο υπηρεσιών πληρωμών για κάθε ζημιά που υπέστη ή για κάθε ποσό που κατέβαλε στο πλαίσιο των άρθρων 73, 89 και 90.

(2) Η κατά το εδάφιο (1) ευθύνη περιλαμβάνει αποζημίωση σε περίπτωση που οποιοσδήποτε πάροχος υπηρεσιών πληρωμών δεν προβαίνει σε αυστηρή εξακρίβωση της ταυτότητας του πελάτη.

(3) Η χορήγηση περαιτέρω οικονομικής αποζημίωσης επιτρέπεται να αποφασίζεται βάσει συμφωνιών μεταξύ των παρόχων υπηρεσιών πληρωμών ή/και των μεσαζόντων και βάσει του δικαίου που εφαρμόζεται στη μεταξύ τους συμφωνία.