Επίλυση διαφορών μεταξύ αρμόδιων αρχών διαφορετικών κρατών μελών

28.-(1) Η Κεντρική Τράπεζα, ως η αρμόδια αρχή της Δημοκρατίας, δύναται να ενεργεί όπως προβλέπει το Άρθρο 27, παράγραφος 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2015/2366.

(2) Η Κεντρική Τράπεζα, ως η αρμόδια αρχή της Δημοκρατίας, ενεργεί κατά τα προβλεπόμενα στο Άρθρο 27, παράγραφος 2 της Οδηγίας (ΕΕ) 2015/2366.