Εθνικές πράξεις πληρωμής

86. Η Κεντρική Τράπεζα δύναται με οδηγία της να ορίσει, εάν το κρίνει σκόπιμο, συντομότερες ανώτατες προθεσμίες εκτέλεσης από εκείνες που προβλέπονται στα άρθρα 82, 83, 84, 85 και 87, αναφορικά με πράξεις πληρωμής που διενεργούνται στη Δημοκρατία.